Privacy Statement

Privacy Statement

In dit statement kan je lezen hoe wij zo zorgvuldig mogelijk met je persoonlijke gegevens omgaan. Naast dat wij hier veel waarde aan hechten zijn we dit natuurlijk ook verplicht in het kader van de Algemene Verordening persoonsgegevens (AVG)

Welke persoonsgegevens verwerkt Denim Plus:

Denim Plus verwerkt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens zodat je optimaal gebruik kan maken van onze diensten, omdat je deze aan ons hebt verstrekt. 
Denim Plus verwerkt de volgende persoonsgegevens indien door jou beschikbaar gesteld:


•Naam
•Achternaam 
•Adresgegevens
•Telefoonnummer
•E-mailadres
•Geboortedatum
•Man/Vrouw
•CV en foto bij sollicitanten

Met welk doelen verwerken wij persoonsgegevens:

Denim Plus verwerkt je persoonsgegevens met de volgende doelen:


•Het versturen van (e)mail
•Het registreren van aankopen
•Het op naam terug kunnen vinden van aankopen in geval van ruilen en/of een klacht
•Je te kunnen bellen of e-mailen indien wij iets voor je besteld of vermaakt hebben.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens:

Denim Plus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Zodra je je uitschrijft van onze mailinglijst zullen je gegevens worden verwijderd, tenzij je anders verzoekt (bijvoorbeeld voortzetting spaarsysteem). Daarna worden eventueel opgeslagen data en/of back-ups definitief verwijderd van onze servers.

Delen van persoonsgegevens met derden

Denim Plus deelt enkel persoonsgegevens met derden wanneer er een verwerkingsovereenkomst met bedoelde partij is zoals onze kassaleverancier of verzendpartijen. Deze verwerkingsovereenkomsten houden wij bij in een register en kan je bij ons opvragen. Wanneer er in hoogst uitzonderlijke gevallen vanuit een juridisch of (straf)rechtelijke verplichting een beroep op deze gegevens wordt gedaan zal Denim Plus persoonsgegevens met de betreffende instanties moeten delen.

Cookies of vergelijkbare technieken:

Denim Plus gebruikt alleen cookies of vergelijkbare technieken bij haar website. Deze cookies bewaren vooral technische aspecten om het gebruik van de website te optimaliseren. Denim Plus heeft een verwerkersovereenkomst met de Your Hosting. Deze partij faciliteert de online data opslag. Denim Plus draagt zorg voor het altijd tijdig up-daten van de website software. Zodat jouw persoonlijke gegeven hier veilig staan opgeslagen.

Wij gebruiken de volgende advertentiefuncties van Google Analytics:
Gegevensverzameling voor Google Signals, toegepast om extra gegevens te verzamelen over het gebruik van meerdere apparaten. Je kunt je hiervoor uitschrijven via deze link. Via Mijn Activiteit kun je inzien welke gegevens er van jou worden verzameld en kun je deze eventueel verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Denim Plus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de (digitale) persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar je of een ander, door jouw aangegeven organisatie, te sturen.
Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@denimplus.nl Om er zeker van te zijn dat degene die het verzoek indient ook daadwerkelijk deze persoon is, verzoeken wij een ieder bij dit verzoek een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van je privacy verzoeken wij je je pasfoto, het document (paspoort of rijbewijs) nummer, het Burgerservicenummer en bij een paspoort de MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort) zwart of onleesbaar te maken.
Denim Plus bewaart dit document nooit en gebruikt het alleen ter verificatie. Denim Plus zal zo snel als mogelijk reageren, maar uiterlijk binnen twee weken.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens:

Denim Plus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dat contact op met administratie@denimplus.nl 

Functionaris voor de persoonsgegevens:

Denim Plus heeft een functionaris voor de gegevensbescherming/persoonsgegevens (FG). Dit is dhr. P. Agterberg je kunt hem bereiken via paul@denimplus.nl
Denim Plus heeft een uiterst gedetailleerd Privacy Protocol opgesteld welke aangekondigd en onaangekondigd zal worden getoetst door de aangestelde FG.
Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop Denim Plus met uw persoonsgegevens omgaat kunt u uw klacht schriftelijk of per mail richten tot Denim Plus. Wij reageren dan zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal Denim Plus – met vermelding van de reden – binnen die termijn aan je kenbaar maken wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan je zal toe worden gestuurd.
Wanneer je niet in kan stemmen met de af- en behandeling van uw klacht dan kan je de klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Heb je vragen of opmerkingen over deze privacy statement nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op via administratie@denimplus.nl